Vloženo dne: 1.1.1999

Všechny návštěvníky utkání ve sportovní hale Slavia upozorňujeme, že je nutné dodržovat daný Návštěvní řád. Jeho porušení je důvodem, pro vyvedení z haly bez nároku na náhradu. Jeho porušování může pro klub znamenat finanční sankce od provozovatele haly, či Disciplinární komise Svazu futsalu.
N á v š t ě v n í     ř á d
Sportovní hala EDEN - SK Slavia Praha futsal
 
§ 1 Obecná ustanovení
1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená pronajímatelem sportovní haly Slavia označovaného rovněž názvem „Eden“, kterým je z.s. SK Slavia Praha – klub futsalu FIFA, se sídlem Praha 10, Vladivostocká 1460/10, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků sportovní haly Slavia vstupujících do areálu a používající zařízení sportovní haly Slavia - Edenu.
2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu sportovní haly Slavia je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou ve sportovní hale Slavia vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.
§ 2 Sportovní hala Slavia
1. Sportovní hala Slavia slouží veřejnosti přednostně ke sledování futsalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její majitel, společnost Halové sporty s.r.o., a následně pronajímatel SK Slavia Praha – klub futsalu FIFA.
2. Veřejnost může do areálu sportovní haly Slavia vstupovat pouze se souhlasem majitele a pronajímatele tohoto stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele, či pronajímatele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou sportovní halu Slavia využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností Halové sporty s.r.o. jakožto i pro hosty těchto osob.
4. Kromě majitele, či pronajímatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.
 
§ 3 Pobyt v sportovní hale Slavia
1. V sportovní hale Slavia mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř sportovní haly Slavia má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze sportovní haly Slavia vyveden. Při opuštění sportovní haly Slavia ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
2. Sportovní hala Slavia je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem sportovní haly Slavia z organizačních důvodů jinak.
3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majiteli, či pronajímateli sportovní haly Slavia pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.
4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce. Všichni jsou povinni řídit se pokyny pořadatelské, či bezpečnostní služby.
5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se ve sportovní hale Slavia, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
§ 4 Vstupní kontrola
1. Každý návštěvník je při vstupu do sportovní haly Slavia povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
3. Do prostoru areálu sportovní haly Slavia je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu sportovní haly Slavia. O zákazu vnášet takové předměty do sportovní haly Slavia je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.
4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu sportovní haly Slavia, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do sportovní haly Slavia. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.
 
§ 5 Chování ve sportovní hale Slavia
1. Každý návštěvník sportovní haly Slavia je povinen chovat se v prostoru areálu sportovní haly Slavia tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení sportovní haly Slavia a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v sportovní hale Slavia právě probíhá.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
3. Návštěvníci sportovní haly Slavia jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru sportovní haly Slavia bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy
1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru sportovní haly Slavia zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) mechanicky, či jinak poháněné nástroje způsobující hluk,
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko,
l) kufry, velké tašky, batohy nebo
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele, či pronajímatele sportovní haly Slavia.
2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení sportovní haly Slavia .
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží.
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat sportovní halu Slavia jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru sportovní haly Slavia, tak z průběhu akce,
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.
3. Majitel, či pronajímatel sportovní haly Slavia je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Majitel, či pronajímatel sportovní haly Slavia je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do sportovní haly Slavia.

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř sportovní haly Slavia je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem OS SK Slavia Praha – klub futsal FIFA .

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce OS SK Slavia Praha – klub futsal FIFA a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody
1. Vstup a užívání sportovní haly Slavia uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
OS SK Slavia Praha – klub futsal FIFA odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit OS SK Slavia Praha – klub futsal FIFA.

§ 10 Jednání proti předpisům
1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni sportovní haly Slavia a postihnuti zákazem vstupu do sportovní haly Slavia. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) z.s. SK Slavia Praha – klub futsal FIFA nebo pořadateli dané akce.
3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Účinnost
Tento Návštěvní řád sportovní haly Slavia je účinný od soutěžního ročníku 2009/10.
 
« Zpět na seznam

PARTNEŘI KLUBU

 

Kontakt
  • SK Slavia Praha futsal - klub futsalu FIFA z.s.
  • Sídlo: Vladivostocká 1460, 10000 Praha 10
  • IČ: 26645696; EČ: 1409062
  • E-mail: info (a) slaviafutsal.cz
  • Uni Credit Bank: 2110673563/2700